Komunita Chemin Neuf

Komunita Chemin Neuf

Komunita Chemin Neuf je katolícka komunita s povolaním k ekumenizmu. Bola založená v roku 1973 a zrodila sa z modlitebného spoločenstva v Lyone vo Francúzsku. Jej zakladateľom je jezuitský kňaz Laurent Fàbre. V súčasnosti má asi 2000 členov v tridsiatich krajinách. Tvoria ju manželské páry, rodiny, kňazi a osoby žijúce v celibáte. Všetci si vybrali dobrodružstvo komunitného života v nasledovaní Krista chudobného a pokorného. Zjednocuje ich viera v Ježiša Krista a tiež túžba ohlasovať Božie slovo i túžba slúžiť Cirkvi a svetu.

Komunita vychádza zo spirituality sv. Ignáca z Loyoly a zo skúseností charizmatickej obnovy. Bratia a sestry v komunite túžia načúvať Svätému Duchu a žiť pod jeho vedením v osobnom živote i v komunite. Život každého brata a sestry je ovplyvnený ignaciánskou spiritualitou: denné čítanie a meditácia Božieho slova, duchovné doprevádzanie, duchovné cvičenia podľa sv. Ignáca, voľba poslušnosti a bratskej podriadenosti, zjednodušovanie života (zdieľanie majetku), rozlišovanie, pripravenosť k misii – službe, služba cirkvi a svetu, zasadzovanie sa za spravodlivosť. Spiritualita charizmatickej obnovy a exercícií svätého Ignáca z Loyoly sa zhodujú v istote, že Boh sa môže prihovárať priamo svojmu stvoreniu a účinne konať v životoch ľudí.

Cieľom komunity je vernosť modlitbe, ktorú sa Ježiš modlil krátko pred svojou smrťou: "aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal." Ján 17, 21

Bratia a sestry Komunity Chemin Neuf sa rozhodli žiť, modliť sa a spoločne evanjelizovať, pričom si plne zachovávajú svoju identitu a zotrvávajú v spoločenstve s jednotlivými cirkvami.

"Pevnosť Komunity záleží na osobnom vzťahu každého jednotlivca s Ježišom".

Od svojho založenia Komunita odpovedá na výzvu ohlasovať Kristovu lásku. Jej poslaním je hlásať evanjelium, ale tiež formovať kresťanov, posilňovať ich vieru, dávať im možnosť, aby sa angažovali a podporovať ich k pôsobeniu v službe cirkvi a spoločnosti.

Komunita má rôzne misie – Kána pre manželské páry a rodiny, misia mladých, služba vo farnostiach, duchovné cvičenia, misia Siloe o vnútornom uzdravení....

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločností apoštolského života vo Vatikáne uznala 14. septembra 2009 Inštitút Chemin Neuf ako duchovný rehoľný inštitút pápežského práva. Generálny dom je opátstvo Hautecombe, 73310, Saint Pierre de Curtille, Francúzsko.

www.chemin-neuf.sk


Brožúrka o komunite na stiahnutie :